Please use this identifier to cite or link to this item: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/365
Title: Tài liệu hỗ trợ liên lạc của điện thoại
Other Titles: HTC TELEPHONE COUNSELING GUIDES
Authors: USAID SMART TA
Keywords: Tư vấn xét nghiệm HIV, điện thoại
Issue Date: 2014
Abstract: Hai cuốn cẩm nang là công cụ làm việc giúp các nhân viên y tế thôn bản ở miền núi và các khu vực dự án xa, những người thường xuyên phải liên lạc với khách hàng không quay trở lại lấy kết quả hoặc chậm tham gia vào điều trị
URI: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/365
Appears in Collections:HIV Testing and Counseling

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5.1. Telephone guide for late entry clients.pdf251,36 kBAdobe PDFThumbnail
Download
5.2. Telephone guide for late return for test result clients.pdf246,48 kBAdobe PDFThumbnail
Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.