Please use this identifier to cite or link to this item: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/404
Title: So sánh hiệu quả và chi phí của mô hình cai nghiện tập trung và mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại cộng đồng tại Hải Phòng, Việt Nam
Authors: Atlanta Philanthropy
Keywords: Cai nghiện tập trung, MMT
Issue Date: 2015
URI: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/404
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21. Báo cáo tóm tắt - so sánh mô hình cai nghiện tâp trung và MMT tại cộng đồng.pdf1,13 MBAdobe PDFThumbnail
Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.