Please use this identifier to cite or link to this item: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/363
Title: Tranh lật Tư vấn xét nghiệm HIV - Công cụ hỗ trợ tư vấn
Authors: USAID SMART TA
Keywords: Tư vấn xét nghiệm HIV
Issue Date: 2013
Abstract: Cuốn tranh lật dùng ngôn ngữ tích cực, hướng đến các mong muốn, nhu cầu của các nhóm đích và thông qua đó giúp tư vấn viên sử dụng các thông điệp khuyến khích xét nghiệm HIV và đăng ký điều trị sớm.
URI: http://103.23.145.21/handle/VAAC_360/363
Appears in Collections:HIV Testing and Counseling

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. I want- Flipchart.pdf7,3 MBAdobe PDFThumbnail
Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.